لیست فایل ها - صفحه 9

دانلود مقاله مهمترین شایستگی ها برای رشته اداری در کلمبیا

دانلود مقاله مهمترین شایستگی ها برای رشته اداری در کلمبیا | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 20

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله مدیریت مکانیکی موسسات آموزشی برتر: مطالعه ای از مدل سازی سیستمیک

دانلود مقاله مدیریت مکانیکی موسسات آموزشی برتر: مطالعه ای از مدل سازی سیستمیک | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 21

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله حسابداری مدیریت برای کنترل یا هماهنگی در محیط های آشفته: تأثیر آنها بر عملکرد سازمانی

دانلود مقاله حسابداری مدیریت برای کنترل یا هماهنگی در محیط های آشفته: تأثیر آنها بر عملکرد سازمانی | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 24

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله نوآوری رادیکال در مقیاس بندی: Dreamliner بوئینگ و چالش تحولات اجتماعی و فنی

دانلود مقاله نوآوری رادیکال در مقیاس بندی: Dreamliner بوئینگ و چالش تحولات اجتماعی و فنی | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 12

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله تغییرات در شیوه های تخصیص سرمایه - ERM و تغییر سازمانی

دانلود مقاله تغییرات در شیوه های تخصیص سرمایه - ERM و تغییر سازمانی | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 17

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله نظارت و ارزیابی گذار و پایداری برنامه های بودجه ای

دانلود مقاله نظارت و ارزیابی گذار و پایداری برنامه های بودجه ای | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 5

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله کاهش فاصله بین متفکران و انجام دهندگان در کشف کارآفرینی

دانلود مقاله کاهش فاصله بین متفکران و انجام دهندگان در کشف کارآفرینی | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 5

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله مکمل سرمایه گذاری های بلندمدت و سرمایه قبل از فرصتهای تجاری و ملاحظات نقدینگی

دانلود مقاله مکمل سرمایه گذاری های بلندمدت و سرمایه قبل از فرصتهای تجاری و ملاحظات نقدینگی | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 9

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله تملک شرکتها

دانلود مقاله تملک شرکتها | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 9

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله تشخیص اکولوژیکی و اقتصادی زنجیره تامین برای بازیافت پلاستیک در زمینه تجاری کوبا

دانلود مقاله تشخیص اکولوژیکی و اقتصادی زنجیره تامین برای بازیافت پلاستیک در زمینه تجاری کوبا | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 12

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله مروری بر ادبیات مدیریت کیفیت

دانلود مقاله مروری بر ادبیات مدیریت کیفیت | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 16

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و عملکرد شرکت

دانلود مقاله رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و عملکرد شرکت | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 12

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14قبلی · بعدی