لیست فایل ها - صفحه 14

دانلود مقاله اثربخشی کارگاه آموزشی جهت ارتقاء سطح دانش آموزان مهندسی آگاهی از اخلاق مهندسی

دانلود مقاله اثربخشی کارگاه آموزشی جهت ارتقاء سطح دانش آموزان مهندسی آگاهی از اخلاق مهندسی | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 6

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله اهمیت اخلاق در حرفه معلمی

دانلود مقاله اهمیت اخلاق در حرفه معلمی | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 5

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله خودارزیابی دانش آموزان پایه نهم در علوم

دانلود مقاله خودارزیابی دانش آموزان پایه نهم در علوم | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 11

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله ارزشها و آموزش دانش (VaKE) در تربیت معلم

دانلود مقاله ارزشها و آموزش دانش (VaKE) در تربیت معلم | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 6

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله بیداری وجدان در درون معنویت اصول اخلاقی برای حسابداران حرفه ای

دانلود مقاله بیداری وجدان در درون معنویت اصول اخلاقی برای حسابداران حرفه ای | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 8

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله ارتباط سازمان غیردولتی با مردم هدف این اخلاق حرفه ای

دانلود مقاله ارتباط سازمان غیردولتی با مردم هدف این اخلاق حرفه ای | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 7

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله هجز و اخلاق رسانه ای

دانلود مقاله هجز و اخلاق رسانه ای | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 4

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله اجزای اصلی یک برنامه آموزش غیر رسمی با استفاده از اصول اخلاقی نئومنیستی

دانلود مقاله اجزای اصلی یک برنامه آموزش غیر رسمی با استفاده از اصول اخلاقی نئومنیستی | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 8

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله معجزه یا ظلم؟ دومین معلم علوم آینده نگر چشم انداز رشد جنین مرغ

دانلود مقاله معجزه یا ظلم؟ دومین معلم علوم آینده نگر چشم انداز رشد جنین مرغ | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 7

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله برخی ملاحظات در زمینه ایجاد سیاست های اخلاقی

دانلود مقاله برخی ملاحظات در زمینه ایجاد سیاست های اخلاقی | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 9

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله اخلاق مسئولیت پذیری

دانلود مقاله اخلاق مسئولیت پذیری | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 8

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله فلسفه یا علم؟

دانلود مقاله فلسفه یا علم؟ | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 5

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19قبلی · بعدی