لیست فایل ها - صفحه 13

دانلود مقاله بررسی ویژگی های شخصیتی (بر اساس پنج بزرگ) به صورت حرفه ای رشد اخلاق

دانلود مقاله بررسی ویژگی های شخصیتی (بر اساس پنج بزرگ) به صورت حرفه ای رشد اخلاق | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 5

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله ای در علوم بهداشتی

دانلود مقاله ای در علوم بهداشتی | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 6

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله نگاهی کاتولیک به اصل اخلاقی همبستگی. پیامدها در سطح اخلاقی-اجتماعی

دانلود مقاله نگاهی کاتولیک به اصل اخلاقی همبستگی. پیامدها در سطح اخلاقی-اجتماعی | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 6

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله خودآمدی معلمان علوم آینده و دبستان اعتقاد به سواد علمی

دانلود مقاله خودآمدی معلمان علوم آینده و دبستان اعتقاد به سواد علمی | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 6

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله به سوی خدمات انسانی واقعی از دیدگاه عالی تحصیل در کلمبیا

دانلود مقاله به سوی خدمات انسانی واقعی از دیدگاه عالی تحصیل در کلمبیا | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 9

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله بررسی دیدگاه معلمان پیش از خدمت در دوران کودکی فناوری علم و مسائل جامعه در ترکیه

دانلود مقاله بررسی دیدگاه معلمان پیش از خدمت در دوران کودکی فناوری علم و مسائل جامعه در ترکیه | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 6

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله آیا دیدگاه های اخلاقی معلمان علوم پیش از خدمت در زمینه مسائل ژنتیکی هستند؟

دانلود مقاله آیا دیدگاه های اخلاقی معلمان علوم پیش از خدمت در زمینه مسائل ژنتیکی هستند؟ | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 6

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله اخلاق و اثربخشی در ارتقای برنامه های کارآفرینی در رومانی و اتحادیه اروپا

دانلود مقاله اخلاق و اثربخشی در ارتقای برنامه های کارآفرینی در رومانی و اتحادیه اروپا | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 5

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله اهمیت شناخت و بکارگیری افراد حرفه ای قوانین و اخلاق در مدیریت آموزشی نهادهای مبارزه با

دانلود مقاله اهمیت شناخت و بکارگیری افراد حرفه ای قوانین و اخلاق در مدیریت آموزشی نهادهای مبارزه با | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 9

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله کمیته های اخلاق در دانشگاه های ترکیه

دانلود مقاله کمیته های اخلاق در دانشگاه های ترکیه | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 9

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله رویکرد نمادین به آموزش اخلاق

دانلود مقاله رویکرد نمادین به آموزش اخلاق | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 8

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله بحث در مورد اهمیت آموزش اخلاق در آموزش و پرورش

دانلود مقاله بحث در مورد اهمیت آموزش اخلاق در آموزش و پرورش | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 4

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18قبلی · بعدی